[1]
Yuldashev Izzat Ikramovich 2023. O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI. E Conference Zone. (Nov. 2023), 14–16.