(1)
Novomonjonov Bokhodir; Daliyev Adham Gulomovich. “OPTIMIZATION OF ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN .” ECZ 2023, 6-7.