Yuldashev Izzat Ikramovich. (2023). O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI. E Conference Zone, 14–16. Retrieved from http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2544