YULDASHEV IZZAT IKRAMOVICH. O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI. E Conference Zone, [S. l.], p. 14–16, 2023. Disponível em: http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2544. Acesso em: 25 feb. 2024.