Yuldashev Izzat Ikramovich. 2023. “O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI”. E Conference Zone, November, 14-16. http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2544.