[1]
Novomonjonov Bokhodir and Daliyev Adham Gulomovich, “‘OPTIMIZATION OF ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN ’”, ECZ, pp. 6–7, Nov. 2023.