Yuldashev Izzat Ikramovich. “O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI”. E Conference Zone, Nov. 2023, pp. 14-16, http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2544.