1.
Yuldashev Izzat Ikramovich. O‘ZBEK ETNOMADANIYATI VA MILLIY MADANIYATI SINKRETIKLIGIDA TARIXIYLIKNING O‘RNI. ECZ [Internet]. 2023 Nov. 16 [cited 2024 Feb. 25];:14-6. Available from: http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2544