[1]
Omonova Gullola Ulug’murod qizi 2023. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. E Conference Zone. (Jan. 2023), 75–78.